Alma-Ata. Kazakh State University, 1934
Alma-Ata. Kazakh State University, 1934